ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗಳ ನಡುವೆ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2011 at 4:27 ಅಪರಾಹ್ನ (kavana)

ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ
ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರೂ ಬರದು
ನೋವ ಸಹಿಸುವ ಬಲ

ಬದುಕಲ್ಲಿ ಹುಂಬ ಆಸೆಗಳ
ಕಾರುಬಾರು ಕೈಗೂಡದಾಗ
ನಿರಾಸೆಗೆಯೇ ಮರು ಜಯ

ಸುಂದರ ನಾಳೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಗಳತ್ತ
ಸಾಗಿ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವ ಹಾಕಿ
ಹೋದ “ಇಂದು” ಎಂಬ ಕಾಲ!

ನಲ್ಮೆಯಿಂದ
ದಿವ್ಯ

Permalink 2 ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು